ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERBRUIK VAN “MENUCARDS.CC” (B2B)

Laatste versie dd 04.04.2021

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

 • 1. Inhoud en kader van de voorwaarden
  • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst die door CCEP voor de Klant via de website www.menucards.cc/... (hierna “de Website” genoemd) wordt aangeboden.
  • 1.2 De toegang tot en gebruik van de Website door de Klant zijn afhankelijk van het feit dat (1) de Klant geregistreerd is bij CCEP in haar klanten database (met een "klantnummer") en (2) dat de Klant ten minste één product van het CCEP assortiment (naar keuze) beschikbaar heeft in zijn/haar Verkooppunt. Indien dit niet (meer) het geval is, behoudt CCEP zich het recht voor om de toegang van de Klant tot deze website te verwijderen.
  • 1.3 Het gebruik van de Website is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op www.menucards.cc en aan de Privacyverklaring en Cookieverklaring beschikbaar op www.ccep.com. Deze leggen uit hoe CCEP informatie over de Klant en de gebruikers via de Website mag verwerken. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de bovenvermelde Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring.
  • 1.4 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
  • 1.5 De Klant kan kennisnemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link onderaan de homepagina. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens de registratie op de Website wordt de Klant expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.
  • 1.6 CCEP behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden éénzijdig aan te passen enkel en alleen indien er nieuwe opties worden toegevoegd die extra duiding vragen. In geval van een materiële aanpassingen of wijzigingen van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, die niet met nieuwe functionaliteiten te maken hebben, zal een e-mail naar de Klant worden gestuurd met een link naar de nieuwe versie van de voorwaarden. CCEP gaat ervan uit dat de Klant deze voorwaarden aanvaardt tenzij de Klant binnen de termijn van 14 dagen via een email t.a.v. hello@ccep.com meldt niet akkoord te gaan. Indien de Klant zijn verzet tegen de nieuwe algemene voorwaarden kenbaar maakt, zal het profiel van de Klant kosteloos offline genomen worden.
 • 2. Aansprakelijkheid
  • 2.1 De diensten die door CCEP via de Website worden aangeboden, worden gratis aan de Klant aangeboden. Als zodanig verbindt CCEP zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat zij worden uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen is gepland en aan de Klant is meegedeeld. Elke fout, of het nu gaat om een technologische fout of niet, kan echter niet onder de verantwoordelijkheid van CCEP vallen.
  • 2.2 Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe CCEP niet aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de kosteloos diensten die door het gebruik van de Website worden voorgesteld.
  • 2.3 CCEP kan met name niet verantwoordelijk worden gesteld jegens de Klant of gebruikers voor fouten, onvolledige informatie of bugs die verband houden met : - Het niet afleveren van bevestigingen of van push notificatie aan de consument - Informatie met betrekking tot de verkooppunten van de Klant (inclusief openingsuren, contactgegevens, enz.). - De inhoud van de menukaart van de Klant (productlijst, foto’s prijslijst, enz.). - Elke activatie die door CCEP wordt georganiseerd, met inbegrip van de activatie van samplings voor consumenten - Promo-deals georganiseerd door CCEP of door de Klant op zijn eigen initiatief in de Verkooppunten.
  • 2.4 CCEP is niet aansprakelijk jegens de Klant, noch contractueel, noch op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, noch op enige andere wijze voor: - winstderving; - inkomstenderving; - verlies van handelsactiviteiten; - verlies van goodwill of reputatie; - verlies of corruptie van gegevens; - verlies van managementtijd; - extra operationele & administratieve kosten/ uitgaven; - verlies van verwachte besparingen; of - eventuele indirecte of gevolgschade, in alle gevallen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website.
 • 3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  • 3.1 Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerst door en uitgelegd volgens Belgisch recht.
  • 3.2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.