ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERBRUIK VAN “MENUCARDS.CC” (B2B)

Laatste versie dd 02.12.2021

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

Uw toegang tot de Website www.menucards.cc/ het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv (de "Onderneming" of “CCEP”) vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud die gedeeld wordt door het verkooppunt van de horeca (menu)

Met uitzondering van de activaties die rechtstreeks door CCEP op de website voor haar producten op de markt worden gebracht, treedt Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv op als een eenvoudige tussenpersoon en verleent zij een dienst aan de deelnemende horecaverkooppunten (hierna de "Verkooppunten" genoemd) om de consument in staat te stellen het menu en de contactgegevens van een horecaverkooppunt via een QR-code te raadplegen. Elk verkooppunt is verantwoordelijk voor de inhoud die het deelt op de Site (of deelt met de Vennootschap die vervolgens op de Site plaatst), maar ook voor de merken/logo's van derden of eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden die het verspreidt.

De Vennootschap kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor enige claim of inbreuk op de rechten en verplichtingen van derden met betrekking tot de door de verkooppunten van de horeca gedeelde inhoud. In het bijzonder wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af als de inhoud wordt gedeeld door de betreffende horecaverkooppunten:

 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • onnauwkeurig, onvolledig of frauduleus;

Eigendom van gedeelde inhoud door de onderneming (activaties)

De Website kan worden gebruikt als een landingspagina om activaties te promoten, met name bij consumenten. Elke inhoud die een handelsmerk, logo of dienstmerk vormt, al dan niet geregistreerd door The Coca-Cola Company en andere filialen of derde partijen licentiegevers, en alle tekst en afbeeldingen, behalve die welke door de Horeca Sales Points worden verstrekt, zijn eigendom van The Coca-Cola Company en vallen onder het auteursrecht van Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv of van elke andere entiteit met alle rechten voorbehouden, tenzij anders vermeld.

Het gebruik van de Inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Inhoud, is strikt verboden, behalve op grond van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiker is gewaarschuwd dat Coca-Cola Europacific Partners Belgium b zijn intellectuele eigendomsrechten, met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Links naar websites van derden

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (“links”) worden aangeboden naar de websites van externe partijen. Deze links worden enkel voorgesteld om de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de privacy policy van toepassing en de beveiliging van deze externe sites. Zonder beperking van het voorgaande, is Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv niet verantwoordelijk indien de betreffende internetsites

 • in overtreding zijn met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • onjuist, niet compleet of frauduleus zijn;
 • niet eigen zijn aan de handel of aan een bepaald objectief;
 • niet voldoende veiligheid garanderen;
 • virussen of andere destructieve elementen bevatten; of
 • van beledigende aard zijn.

De onderneming zal bovendien niet de verantwoordelijk kunnen nemen voor een inhoud of gelijk welk product of beschikbare dienst op dergelijke websites. Indien u linkt naar één van deze websites of de Website, handelt u op eigen verantwoordelijkheid en zonder toestemming van Coca-Cola Enterprises bv.

Het gebruik van de Website

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

 • u kan de Inhoud downloaden, enkel voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
 • het is strikt verboden de Inhoud te verdelen, aanpassen, kopiëren behalve onder hoger vermelde voorwaarden), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
 • het is strikt verboden de Website te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven; en
 • het is strikt verboden de Website te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven.

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming willekeurig uw gebruik van de Website onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Website stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

Exoneratieclausule

ALLE INHOUD IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN EN WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, berichten, verzendingen, en dergelijke op de site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de Website op eigen risico. De Onderneming noch één van de hierbij aangesloten vennootschappen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

Herziening van de voorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te herzien door deze tekst bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige status van dergelijke herzieningen te bekijken. "Er zal een bericht worden geplaatst wanneer er een materiële wijziging is in de gebruiksvoorwaarden."

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden geregeld door de wetten van België ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Hosting

Deze site wordt gehost door : Combell

 

© Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv. De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze Website berusten bij Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv. Dit betekent dat het verboden is de Inhoud van deze site en/of het materiaal op deze Website op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden. “Coca-Cola” is een geregistreerd merk van The Coca-Cola Company ©2019 DP Beverages. FUZE TEA is een geregistreerd merk van DP Beverages.